Rbd-113

Rbd-113

枢少阳居三阳表里之间,如枢之运而持其出入之机,故曰“枢持”。理中汤,治伤寒太阴病,腹痛、便溏等症,亦通治中脘虚寒。

诸气者皆属于肺,是为真气,亦曰宗气。相气不微,气不能隐也。

六腑亦有小大、长短、浓薄、结直、缓急。色从外部走内部者,其病从外走内;其色从内走外者,其病从内走外。

肺主身之皮毛,故其华在毛,其充在皮。 既下焦无病,岂得轻用芒硝?

獭肝一具,阴干为末。按,五脏俱有消瘅,心肺肝三脏专指阴血而言,脾与肾则兼阳气言之,可见阴阳互倚,未有此伤而彼能独全者也。

兔矢一味甚有意,但需加养血药。胸两旁高处为膺,膺乳者,应胸前也。

Leave a Reply